אדמו"ר רבי יחיאל מאיר ליפשיץ מגוסטינין
תאריך הילולא: כ''א שבט מקום קבורה: פולין
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

בניו: ר' אריה לייבוש ור' ישראל משה.
מוריו: רבי יעקב אריה גוטרמן, אדמו"ר רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק.

נודע בענוותנותו ובמידת חסידותו. מונה לאדמו"ר וכיהן כאב"ד לקהילה בגוסטינין אולם ממקומות רבים נהרו אליו יהודים בכדי להתברך מפיו ולכולם ציוה לקרוא פרקי תהילים בטענה כי מן השמים העניקו לו מתנה שכל מי שיקיים את הוראתו לקרוא תהילים, תפילתו לא תשוב ריקם.
הורה לבני ביתו ללמוד את ספר תהילים עם פירוש המילות ובכל יום לומר לפחות חמישה פרקי תהילים, להתרחק ממחלוקת, שלא ישתתפו באסיפה המתקיימת ביום שבת, שישגיחו שילדיהם לא יתחברו עם ילדים חצופים ושלא יגרמו לאדם להישבע.
טרם פטירתו ביום שישי שנת ה'תרמ"ח ציווה שמייד לאחר פטירתו ימנו רב חדש ושלא יכתבו תארים רבים על מצבתו, ביקש את שני בניו לעמוד ליד
מיטתו ולקרוא את עשרת הדיברות. לאחר כל דיבר פירש להם את משמעותו וכאשר קראו את הדיבר "לא תגנוב" אמר: 'אין הבדל אם גונבים שק מלא כסף או פרוטה אחת, "לא תגנוב" פירושו שאסור לגנוב!'.
מספריו:
• מרום הרי"ם (ק)

דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

גוסטינין.