חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
אחת מהמצוות החשובות בתרי''ג מצוות היא מצוות כתיבת ספר תורה
חכמינו ז''ל הסבירו על גודל מעלת כתיבת ספר תורה שהיא מעבר לשכר המצווה ככל אחד מתרי"ג המצוות כמו שאומר הפסוק: "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד'' - זה נאמר על מי שכותב ספר תורה ומשאיל אותו לאחרים ולכן, למי שיש את האפשרות והיכולת לקיים מצוות כתיבת ספר תורה צריך מאד לקיימה.
וכל הכותב ספר תורה, נחשב לו כאילו קיבלה מהר סיני וספר החינוך מביא שכל מי שמקיים מצווה חובה זו, יהיה ברוך ויחכם הוא ובניו.
ועל כן בודאי שמצוות זו חשובה ביותר ומעלת כתיבת ספר תורה גדולה מאד, לכן יש להשתדל ולחזר אחריה בפרט כאשר האדם הינו בעל יכולת.
כמו כן יש רבים שרוצים לעשות נחת רוח להוריהם וכותבים ספר תורה לעילוי נשמת הוריהם או קרוביהם
לכן, מי שהוצאה זו של כתיבת ספר תורה אינה גבוהה בעבורו, מוטלת עליו זכות זו של כתיבת ספר תורה אבל ההלכה אומרת שאין צריך להוציא בעבור זה יותר מעשירית מנכסיו אבל מותר להוציא לשם כך עד חמישית מערך כל הנכסים שלו.
אחד מהדברים הנפלאים בתולדות עם ישראל היא המסורת המדויקת של ספר התורה.
למרות הגלויות והמדינות השונות בהם חיו היהודים ועל אף השינויים במנהגים ובאורחות החיים בין כל קהילה וקהילה: אשכנזים, ספרדים ותימנים, המסורת של כתיבת ספר תורה נשארה אחידה למרות שספרי התורה נכתבו במשך מאות בשנים בכל רחבי העולם גם תוך כדי נדודים וגלויות, כל ספרי התורה שווים בסדר המילים והאותיות וגם המסורת של הניקוד והטעמים נשמרה בדיוק רב.
את זה כמובן ניתן ליחס לחשיבות העצומה שההלכה מייחסת לדיוק בכתיבת ספר התורה, והרי כל ספר תורה שחסרה בו אות אחת ואפילו אם נוספה לו אות מיותרת, הספר כולו פסול ואף אם שינוי האות אינו משנה את נוסח הקריאה כמו מילה הכתובה בכתיב מלא והסופר כתב אותה בכתיב חסר, ספר התורה נפסל לגמרי מתחילתו ועד סופו.
האם מותר לכתוב ספר תורה מכספי מעשרות?
מותר לכתחילה לכתוב את ספר התורה באמצעות כספי המעשר אבל רצוי לא להשתמש בכספים של המעשר לצורך סעודה מפוארת במיוחד.
האם בקבלת ספר תורה במתנה יוצאים ידי חובת מצוות כתיבת ספר תורה?
נפסק להלכה בילקוט יוסף כי המקבל מתנה מחברו ספר תורה כשר, יוצא ידי חובת המצווה. וכן כופין בני העיר זה את זה לקנות להם ספר תורה.
האם מותר להעניק ספר תורה במתנה לנוכרי?
אסור לתת ספר תורה לגוי גם אם הוא מחסידי אומות העולם כיוון שעל ידי כך מורידים מקדושת הספר כשלא ניתן לקרוא בו בציבור ובברכות וכאילו מביאו לגניזה.
כמו כן כתבו הפוסקים שאסור למכור ספר תורה לקראים למרות שהם אומרים כי הם מאמינים בתורה שבכתב כיון שהם מורידים אותו מקדושתו ועוד הוסיפו חכמינו שמא בזמן העדרו ייפול ספר התורה בידיים לא נאמנות ולא ינהגו בו בכבוד הראוי בפרט שאין כאן טעם של איבה ויכולים לתת לו דבר מתנה אחר העשוי מכסף וכד'.
כמו כן יש אומרים שאין להעניק ספר תורה לבית משפט של גויים במטרה שהמתדיינים ישבעו על ספר תורה.
גם אם הם יניחו את ס''ת בצורה מכובדת אסור לעשות זאת כיוון שזה מוריד מקדושתו.
למסור ספר תורה פסול לבית משפט של גויים גם אסור כיוון שזה גניבת דעת אסורה גם בגוי אך יש פוסקים שחלקו על כך והתירו את זה כיוון שאיסור גניבת דעת היא מדרבנן ובגוי לא אסרו וזה עדיף יותר מאשר לטלטל ספר תורה בכל עת שהשלטונות מבקשים להשביע עליו.