חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
מה זה חלב נכרי ולמה זה חשוב
הלכות הכשרות הן רבות ומפורטות, וישנה הקפדה גדולה על הדברים שהאדם היהודי מכניס אל תוך גופו. טעם רוחני לכך נמצא בדברי הגמרא הדורשת שאיסורי אכילה מטמטמים נפשו של אדם, כלומר ישנה פגיעה רוחנית בנשמתו של היהודי כאשר הוא אוכל מאכלות אסורים. במאמר זה נרחיב אודות החלב הנוכרי ומוצריו – מה זה חלב נכרי? לאילו מוצרים הוא מתייחס? מה דינו כיום?

מקור האיסור לאכול חלב נכרי
ההלכה קובעת שכל היוצא מן הטמא – טמא, כלומר חלב של בעל חיים טמא שאסור באכילה, ייחשב אף הוא לאסור באכילה. חז"ל גזרו על כל חלב שנחלב על ידי גוי שיהא אסור בשתייה, שכן ייתכן והגיע מבעל חיים שאינו כשר. ממילא, חלב שנחלב על ידי גוי תחת השגחה של יהודי, יהיה מותר בשתייה, שכן החשש שהצגנו בטל. ההשגחה אינה צריכה להיות צמודה, ודי בכך שהיהודי מסתובב במקום החליבה, נכנס ויוצא מעת לעת וכדו'.

איסור חלב נכרי בימינו
במציאות המודרנית, ישנה רגולציה הדוקה אודות המרכיבים השונים הנכנסים למוצרי המזון, וממילא עולה השאלה האם איסור חלב נכרי עומד במקומו. יש רבנים (ובראשם הר' פיינשטיין בשו"ת "אגרות משה") שהקלו להתיר חלב נכרי כמו חלב ישראל במדינות מפותחות בהן הרגולציה ומערכות האכיפה מתקדמות. מנגד, יש שפסקו שגזירת חז"ל במקומה עומדת, ואין להתיר חלב נכרי ללא השגחה של יהודי. נכון להיום הרבנות הראשית בישראל אינה מעניקה כשרות למוצרים המשתמשים בחלב נכרי (בכל הנוגע לאבקת חלב נכרי נדון להלן).

מוצרי חלב שונים
גזירת חז"ל המקורית התייחסה לחלב בלבד, אולם היא משפיעה על מוצרי חלב אחרים כלהלן:
חמאה מחלב נכרי
יחד עם גזירת חלב נכרי הוצאה מהכלל חמאת גויים, שכן הלכה היא בידינו שאי אפשר לייצר חמאה מחלב של בהמה טמאה. מסיבה זו בשנים הראשונות של מדינת ישראל שווקה חמאת גויים בתפוצה רחבה. עם זאת, בשנים האחרונות התעורר פקפוק גדול בכל הנוגע לכשרות חמאת גויים, שכן כיום בכל מוצר משתמשים בעשרות רכיבים, כך שגם חמאה רגילה אינה טהורה, והיא מכילה עוד רכיבים רבים.
גבינה מחלב נכרי
נוסף על איסור חלב נכרי, גבינות שהוכנו מחלב נכרי נאסרו באכילה מחשש שהעמידו אותם בקיבה של בהמה טמאה כחלק מתהליך הייצור. איסור זה התפשט בצורה גורפת, וגם כיום, כאשר ידוע שהליך הייצור אינו כולל שלב זה – גבינת נכרי אסורה באכילה.
אבקת חלב נכרי
גזירת חז"ל נאמרה בנוגע לחלב נוזלי, אולם במאה השנים האחרונות נכנס לשימוש רכיב מזון חדש – אבקת חלב. הפסיקה בנוגע לאבקת חלב נכרי שנויה במחלוקת – יש הפוסקים שדינו כדין חלב נכרי, וממילא חלות עליו כל הגזרות שהובאו לעיל, ויש הפוסקים שאבקת חלב לא נכללה בגזירה זו, וממילא היא מותרת. כיום הרבנות הראשית מעניקה כשרות למוצרים המכילים אבקת חלב נכרי, אולם על המוצר לציין זאת על העטיפה.