חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רחל אשת ר' עקיבא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
טבריה: רחוב השילוח.
הדעות חלוקות בנוגע למקום קבורתה המדויק! [יש הסוברים כי מקום קבורתה במבנה שברחוב השילוח מעל בית החיים הישן].
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביה: כלבא שבוע.
בעלה: ר' עקיבא.
בנה: ר' שמעון.

נולדה לכלבא שבוע שהיה עשיר גדול. ראתה שר' עקיבא אשר היה אחד העובדים אצל אביה, הינו צנוע ונוח לבריות והתארסה לו בצנעה לאחר שהבטיח לה כי ילך לבית המדרש ללמוד תורה. כאשר אביה שמע שהתארסה לעם הארץ, הוציאה מביתו ונדר נדר שלא תהנה מנכסיו (תלמוד בבלי כתובות ס"ב/ב').
לא הורשתה לקחת דבר מבית אביה ויחד עם ר' עקיבא סבלה עוני ודלות 'אזלא ואיתנסיבה ליה בסיתוא הוה גנו בי תיבנא הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה אמר לה אי הואי לי רמינא ליך ירושלים דדהבא [נישאה לו בימות החורף. היו ישנים במחסן תבן, היה מוציא לה תבן משערותיה, אמר לה אם אתעשר אעשה לך ירושלים של זהב (מהרש"א – תכשיט זהב שהעיר ירושלים מצוירת עליו)]. אתא אליהו אידמי להון כאנשא וקא קרי אבבא אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא דילדת אתתי ולית לי מידעם לאגונה [בא אליהו הנביא ונדמה להם כאדם וקרא דפק על הדלת, אמר להם: תנו לי מעט תבן שילדה אשתי ואין לי דבר להשכיבה עליו]. אמר לה רבי עקיבא לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה [אמר לה ר' עקיבא לאשתו ראי איש שאפילו תבן אין לו] אמרה ליה זיל הוי בי רב [לך היה בבית הרב]' (תלמוד בבלי נדרים נ'/א').
ר' עקיבא החל ללמוד בבית המדרש אולם למרות העוני בביתו לא הסכים לקבל מתנות או נדבות על כן מכרה את מטפחת ראשה ונתנה לו את הכסף על מנת שיתמיד בלימוד התורה (תלמוד ירושלמי שבת ו'/א'). 'עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין... אלא אומרים להם מפני שזכתה רחל אשתו' (אבות דרבי נתן ו').
לבקשתה הלך ר' עקיבא ללמוד בבית המדרש של רבי אליעזר ורבי יהושע, כעבור 12 שנה חזר לביתו ועמו 12,000 תלמידים. שמע אחד אומר לרחל: יפה עשה אביך שהדיר אותך מנכסיו כיון ואין בעלך ראוי למעמד משפחתך ועוד שהניח אותך כאלמנה 12 שנה ורחל השיבה כי הייתה חפצה שימשיך ללמוד עוד 12 שנה. 'אמר [ר' עקיבא] ברשות קא עבידנא הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב'. לאחר 24 שנה חזר לביתו 'אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי' וישנה דעה עשרים וארבעה אלפי זוגות [48,000] שהיו לו מעכו ועד אנטיפטרס. רחל יצאה לקבל את פניו, אמר לה אותו אחד הרי אין לך בגדים ראויים (תלמוד בבלי נדרים נ'/א') 'אמרו לה שיבבתא [השכנות] שאילי מאני לבוש ואיכסאי... כי מטיא לגביה נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה הוו קא מדחפי לה [תלמידיו היו דוחפים אותה] אמר [ר' עקיבא] להו שבקוה שלי ושלכם שלה הוא [תורה שלמדתי אני ושלמדתם אתם על ידה הוא]' (תלמוד בבלי כתובות ס"ג/א').
אביה התחרט על נדרו וכאשר שמע שאדם גדול בא לעיר לא ידע שזהו חתנו והלך אליו להתיר את הנדר. כאשר נודע לו כי האדם הגדול זהו חתנו 'נפל על אפיה ונשקיה על כרעיה ויהיב ליה פלגא ממוניה' (תלמוד בבלי כתובות ס"ג/א').
ר' עקיבא התעשר 'עד שהיה לו שולחנות של כסף ושל זהב ועד שעלה למיטתו בסולמות של זהב. הייתה אשתו יוצאה בקרדומין ובעיר של זהב' תכשיט של זהב בהתאם להבטחתו בתקופת העוני 'אמרו לו תלמידיו רבי ביישתנו ממה שעשית לה אמר להם הרבה צער נצטערה עמי בתורה' (אבות דרבי נתן ו').
כאשר ביקשו למנות את ר' עקיבא לפרנס התייעץ עם רחל 'שמעון קליה דימור על מנת מקל על מנת מבזייא' (תלמוד ירושלמי פאה ח'/ו').
לאחר שבנה (ר' שמעון) נשא אישה חלה ונפטר ור' עקיבא העיד עליו שהוא בן עולם הבא כי היה מזכה את הרבים וכל המזכה את הרבים אין חטא בא לידו (תלמוד בבלי שמחות ח').
נולדו לה גם 2 בנות, האחת נישאה לבן עזאי (תלמוד בבלי כתובות ס"ג/א') ועל השנייה אמרו לר' עקיבא כי ביום חופתה תמות אולם ביום שנישאה לר' יהושע בן כפוסאי (תלמוד בבלי שבת קמ"ז/א') נתנה במהלך סעודת החתונה את מנת האוכל שלה לעני וניצלה (תלמוד בבלי שבת קנ"ו/ב').