חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
בנימין בן יעקב ורחל
תאריך הילולא: י''א חשון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
לדעה אחת:
כפר סבא: מכביש 6 יש לצאת במחלף קסם ולהמשיך כ – 3.3 קילומטר בכביש מספר 444 לכיוון מערב. בצומת לפנות שמאלה לכביש מספר 531 לכפר סבא, לאחר כ – 2.5 קילומטר לפנות ימינה לכפר סבא מזרח (כביש מספר 40). להמשיך ישר ברמזור ראשון, ברמזור שני לפנות ימינה לכביש מספר 55 ולהמשיך ישר כ – 1.7 קילומטר עד לציון מימין לכביש.
לדעה שנייה:
'את בנימין קברו בירושלים נגד היבוסי אשר ניתן נחלה לבני בנימין' (ספר הישר סוף יהושע).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: יעקב אבינו.
אמו: רחל אמנו.
בניו: בלע, בכר, אשבל, גרא, נעמן, אחי, ראש, מפים, חפים וארד.
אחיו: יוסף (מאמו). ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון (מלאה). דן, נפתלי (מבלהה). גד ואשר (מזלפה).
אחותו: דינה (מלאה).
סבא: יצחק אבינו (מצד אביו), לבן (מצד אמו).
סבתא: רבקה (מצד אביו), עדינה (מצד אמו).

נולד בי"א חשון שנת ב'ר"ח סמוך לבית לחם "ותלד רחל ותקש בלדתה; ויהי בהקשתה בלדתה, ותאמר לה המילדת אל-תיראי כי-גם-זה לך בן; ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן-אוני, ואביו קרא-לו בנימין" (בראשית ל"ה/ט"ז – י"ח).
הבן השני של רחל אמנו ו'היה דומה בדיוקנו לדיוקנה של רחל' (זוהר), 'כל השבטים נולדו בחוצה לארץ ובנימין נולד בארץ ישראל' (מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דבחודש יתרו פרשה ד'). תאומה יתירה נולדה עם בנימין (בראשית רבה פרשה פ"ב/ח').
לא השתתף במכירת אחיו [יוסף] ולמרות 'שהיה יודע במכירתו של יוסף לא גילה לאביו' (מדרש שוחר טוב ט"ו). 'כשנמכר הצדיק ההוא [יוסף] למצרים, בנימין אחיו היה צדיק למטה ונטל מקומו שלא יהיה חסר' (זוהר). קרא את שמות עשרת ילדיו על שם המאורעות שעברו על אחיו (יוסף): 'בלע – שנבלע בין האומות. בכר – שהיה בכור לאמו. אשבל – ששבאו א-ל. גרא – שנתגייר באכסניא. נעמן – שהיה נעים ביותר. אחי וראש – אחי היה וראשי היה. מופים – מפי אבי למד. חופים – שלא ראה חופתי ולא ראיתי אני חופתו. ארד – שירד לבין האומות' (רש"י – בראשית מ"ג/ל').
"וירדו אחי-יוסף עשרה לשבר בר ממצרים; ואת-בנימין אחי יוסף לא-שלח יעקב את-אחיו, כי אמר פן-יקראנו אסון... ויאמר אלהם יוסף... בזאת תבחנו... כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה' (בראשית מ"ב/ג' – ט"ו). 'כיון שהגיע השעה וירד עמהם [בנימין] היו ממצעים אותו והיו משמרין אותו' (בראשית רבה פרשה צ"ה/א'). 'נתן לו יוסף ונתנה לו אסנת, נתן לו מנשה, נתן לו אפרים וחלקו עם אחיו הוא הדבר ותרב משאת בנימין ממשאות כולם' (בראשית רבה פרשה צ"ב/ה'). יוסף ציווה "את-אשר על-ביתו לאמר מלא את-אמתחת האנשים אוכל כאשר יוכלון שאת, ושים כסף-איש בפי אמתחתו; ואת-גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטון ואת כסף שברו... וימצא הגביע באמתחת בנימין" (בראשית מ"ד/א' – י"ב).
נמשל לזאב "בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל" (בראשית מ"ט/כ"ז).
נפטר במצרים בשנת ב'שי"ז 'ארבעה מתו בעטיו של נחש [ולא על ידי חטא] ואלו הן בנימין בן יעקב ועמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד' (תלמוד בבלי שבת נ"ה/ב'), 'שבעה לא שלט בהן רמה ותולעה ואלו הן אברהם יצחק ויעקב משה אהרן ומרים ובנימין בן יעקב' (תלמוד בבלי בבא בתרא י"ז/א'), 'תשעה שירדו לגן עדן בחייהן ואלו הן בנימין בן יעקב וכלאב בן דויד ושרח בת אשר ובתיה בת פרעה, אליעזר עבד אברהם, ועבד מלך הכושי, ומשיח, ואליהו יעבץ בן בנו של רבי יהודה הנשיא ויש אומרים אף רבי יהושע בן לוי' (פרקי רבינו הקדוש לקוטים ג' פרק התשעה).
הועלה לארץ ישראל ביציאת בני ישראל ממצרים.

מוסדות קבר רחל בארה"ק
להעברת שמות לתפילה ולתרומות חייגו
USA 188-276-2435
INT (9722)5800863
ISRAEL 1800-800-863
כתובתנו ת.ד. 41118 ירושלים
דוא"ל R1800800863@GMAIL.COM