חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
זכריה הנביא
תאריך הילולא: י' תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
ירושלים: הר הזיתים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ברכיה.
סבא: עדו (מצד אביו).

'אמר רבי יוחנן כל נביא שנתפרש שמו ונתפרש שם אביו נביא ובן נביא... וזכריה בר עדוא נביאיא שהיה נביא בן נביא' (מדרש רבה ויקרא פרשה ו'/ו').
כונה "משולם" 'ואמאי קראו משלם שהיה מושלם במעשיו' (תלמוד בבלי מגילה כ"ג/א').
התנבא בתקופת בית המקדש השני (תלמוד בבלי סנהדרין צ"ט/א') "בחודש השמיני [זהו מרחשון – מהר"י קרא] בשנת שתים לדריווש, היה דבר י-הוה אל זכריה בן-ברכיה בן-עדו הנביא לאמר" (זכריה א'/א'). "...פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה; ואני אהיה-לה נאום י-הוה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה" (זכריה ב'/ח' – ט'). "ויהי בשנת ארבע [בהבנות הבית – אבן עזרא] לדריווש המלך, היה דבר י-הוה אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו" (זכריה ז'/א'), 'כי החזון אשר נפתח לחגי וזכריה בשנת שתים לדריווש בעת שהחלו בבנין הבית נסתם באותה שנה ולא מצאו חזון מה' עוד, כי לא היה אז העת המיועד שתשוב השכינה והנבואה לישראל, אולם בשנת ארבע בא אליו הדיבור' (גיא חזיון). "כה אמר י-הוה צ-באות, עוד אשר-יבואו עמים ויושבי ערים רבות; והלכו יושבי אחת אל-אחת לאמור נלכה הלוך לחלות את-פני י-הוה ולבקש את י-הוה צ-באות, אלכה גם-אני; ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את י-הוה צבאות בירושלים, ולחלות את-פני י-הוה" ['ניבא להם מה שיהיה באחרית הימים שכל העמים יכירו את האמונה האמיתית וזה יהיה בשתי מדרגות, שקרוב לזמן הגאולה יכירו כל העמים, איש איש לפי אמונתו שירושלים היא עיר הקודש... וניבא שקרוב לזמן הגאולה ילכו כל העמים לירושלים... והדבר יתרבה... וכל זה יהיה קודם זמן הגאולה שישראל יהיו עדיין בזויים בעיניהם רק ירושלים תתנשא מאוד בעיניהם' – גיא חזיון] (זכריה ח'/כ' – כ"ב). "גילי מאוד בת-ציון הריעי בת-ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על-חמור ועל-עייר בן-אתונות" ['יש אומרים כי זה המלך הוא משיח בן דוד ויש אומרים משיח בן יוסף' – אבן עזרא] (זכריה ט'/ט'). "ואספתי את-כל-הגויים אל-ירושלים למלחמה...; ויצא י-הוה ונלחם בגויים ההם" ['אז יצא ה' מן השמים ונלחם בגויים ההם להומם ולאבדם... כמו שלחמו עם מצרים ביום מלחמת ים סוף... וכן יהיה כי ה' יאבדם וישראל ישללו שללם' – מצודת דוד]  (זכריה י"ד/ב' – ג'), "והיה כל-הנותר ['יעלו תמיד בחג הסוכות לירושלים כי מפלת גוג תהיה בחג הסוכות ויעלו לחוג החג לזיכרון הנס שנעשה ביום ההוא' – גיא חזון] מכל-הגויים הבאים על-ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך י-הוה צ-באות ולחוג את-חג הסוכות" (זכריה י"ד/ט"ז).
'אלו המשניות כתבו חמישה צדיקים גדולים והם: שימור הלוי, חזקיהו, צדקיה, חגי הנביא וזכריה בן עדו הנביא והם גנזו כלי בית המקדש ועושר האוצרות שהיו בירושלים' (רב פעלים).
'חגי זכריה ומלאכי נביאים אחרונים הם' (תלמוד בבלי סוטה מ"ח/ב').
'משמתו נביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל' (תלמוד בבלי יומא ט'/ב').
מספריו:
•    זכריה (ק)