חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רב שמואל בר שילת
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: עיראק
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
בנו: רב יהודה.
מורו: רב.

נמנה על הדור הראשון והשני לאמוראים בבבל.
לפרנסתו היה מלמד תינוקות ועשה מלאכתו באמונה. במסירותו הרבה לחינוך הילדים לא נטל לעצמו חופשה במשך 13 שנה 'תליסר שנין דלא חזיא לי' (תלמוד בבלי בבא בתרא ח'/ב').
'אמר ליה רב לרב שמואל בר שילת בציר מבר שית לא תקביל בר שית קביל' (תלמוד בבלי כתובות נ'/א'). 'אמר ליה רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקא לא תימחי אלא בערקתא דמסנא [ברצועות של מנעלים כלומר מכה קלה שלא יוזק] דקארי קארי דלא קארי ליהוי צוותא לחבריה [אינך זקוק לייסרו יותר מדאי ולא לסלקו מלפניך אלא ישב עם האחרים בצוותא וסופו לתת לב]' (תלמוד בבלי בבא בתרא כ"א/א').
התבקש על ידי מורו להספידו לאחר פטירתו (תלמוד בבלי שבת קנ"ג/א').