חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי אבדימי דמן חיפה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
חיפה: בית החיים הישן.
בדרך יפו יש חניה בצד שמאל של הכביש, בכניסה לבית החיים נמצאת מערת האמורא רב אבדימי.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

מוריו: ר' לוי בר סיסי, ר' שמעון בן לקיש [רשב"ל].

אמורא שחי בארץ ישראל בתקופת הדור השני והשלישי לאמוראים.
התגורר בחיפה (תלמוד ירושלמי עירובין פרק ב' הלכה א') על כן מכונה רבי אבדימי דמן חיפה, מוזכר גם בשם רב דימי דמן חיפא (תלמוד בבלי מגילה כ"ט/ב'), רבי אבדומי דחיפה  (תלמוד ירושלמי שביעית פרק ב' הלכה ה') ור' אבדימא דחיפא.
'אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים' (תלמוד בבלי בבא בתרא י"ב/א').
'אמר רבי אבדימי דמן חיפה ששה ניסים נעשו באותו היום לצדיקים האלה [חנניה מישאל ועזריה] כשהושלכו לכבשן האש –
1. צף הכבשן [שהיה משוקע בארץ, כדי שיראוהו כל העולם איך נעשה בו הנס]
2. ונפרץ הכבשן [שדרכו להיות בנוי עגול ואטום סביב ובאותה שעה שעלה נפלו קצת כתליו, כדי שיוכלו כולם לראות מה נעשה בתוכו לצדיקים האלה]
3. ונשרפו ארבעה מלכיות [שרי וחיילי כל המלכויות הסרות למשמעת נבוכדנצר שהתכנסו לשם וסייעו להשליך את הצדיקים לתוך האור]
4. ונעשה נבוכדנצר אימוס שירוף [חציו שרוף]
5. והפילה הרוח את הצלם [לארץ הפוך על פניו, הגם כי העמידו על איתנו שלא ייפול לעולם]
6. והחיה יחזקאל המתים בבקעת דורא [העצמות היבשות] (שיר השירים רבה פרשה ז'/ט').
'אמר רבי אבדימי דמן חיפה ש"י [310] עולמות יהיו לכל צדיק וצדיק שנאמר להנחיל אוהבי יש כמניין י"ש בגימטריא' (מדרש תהילים ל"א/ו').
'ראש חודש טבת שחל להיות בחול... רב דימי דמן חיפא אמר קרו תלתא בחנוכה וחד בראש חודש' (תלמוד בבלי מגילה כ"ט/ב').
'אמר רבי אבדימי דמן חיפא חכם עובר עומד מלפניו ד' [4] אמות וכיון שעבר ד' אמות יושב אב בית דין עובר עומד מלפניו מלא עיניו וכיון שעבר ד' אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד בואו האהלה' (תלמוד בבלי קידושין ל"ג/ב').