חברי MyTzadikהרשמה חינם!
fjrigjwwe9r3tbl_mysite_mytzadikAds:code
רבי פינחס שפירא מקוריץ
תאריך הילולא: י' אלול מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

שפטיבקה.
(בסמוך ציון בנו-ר' יהודה מאיר).

התמונה באדיבות Col צילום מאיר דאהן 054-4878583

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' אברהם אבא.
אמו: שרה רחל שיינדל.
אשתו: טראינה.
בניו: ר' אליהו, ר' יהודה מאיר [אב"ד שפיטובקה], ר' יעקב שמעון [אב"ד זאסלב], ר' יחזקאל מאוסטרהא ור' משה [אב"ד סלאוויטא].
בתו: שרה רחל שיינדל (בעלה ר' שמואל אב"ד קלינבלאט).
סבא: ר' פינחס משקלוב (מצד אביו).
מורו: ר' ישראל [הבעש"ט].
מתלמידיו: ר' אריה לייב ["הסבא משפולי"], ר' בנימין זאב מבאלטה, ר' זאב מז'יטומיר, ר' יודל מדאשיב, ר' יעקב שמשון משפיטובקה, ר' רפאל ברטשער מברשיד.

נולד בשנת ה'תפ"ו בעיר שקלוב (ליטא). נקרא 'פינחס' על שם סבו ששימש כמגיד מישרים בשקלוב וחתם את שמו 'שפירא' כיון והיה נצר למשפחה מהעיר שפייר (גרמניה) שרבים מתושביה היהודים נהרגו בזמן המסעות שנערכו בימי הביניים.
משפחתו השתייכה לזרם המתנגדים האדוק שרדף את החסידים ומילדותו שקד על לימוד תנ"ך, תלמוד ופוסקים. כתב חידושים ופלפולים, למד דקדוק וספרי פילוסופיה של ימי הביניים וכל יום קרא את אגרת הרמב"ן.
בעקבות עלילה שהעלילו עליהם משפחתו נאלצה לברוח למירופול שבאיזור ווהלין (אוקראינה), יחד עם אביו התוודע לתנועת החסידות ושניהם נעשו לתלמידיו של ר' ישראל [הבעש"ט].
נשא לאישה את בתו של ר' יונה וויל מהעיירה סלאוויטא (אוקראינה), לפרנסתו שימש כמלמד ונודע בכינוי 'המלמד השחור'. התגורר בעיר קוריץ (אוקראינה) אולם בעקבות מחלוקת עם ר' שלמה מסלוצק (בעל "דברת שלמה") עבר לאוסטרהא (אוקראינה).
התפרסם כפועל ישועות ואלפים נהרו אליו. לכל עניין שהגיע אליו חיפש מקור בגמרא, החזיק במנהגי חז"ל והורה להתענות פעם אחת בחודש היות ועל ידי תעניות ניתן לשבר את המידות הרעות שאדם נברא עמן. התפלל בדביקות וללא שום תנועה ולא הסכים שימתינו עד שיסיים את תפילת שמונה עשרה על מנת להתחיל בחזרת הש"ץ. בג' כסלו נהג לערוך משתה ושמחה ולא אמר תחנון עקב מפלת הבישוף והמלכה שביקשו לשרוף את הש"ס. 'ספר חסידים' של ר' יהודה החסיד אותו קיבל בירושה מהבעש"ט לא זז מעל שולחנו, במשך 13 שנה עמל בכדי להתגבר על השקר, במשך 7 שנים התייגע על האמת, עוד 7 שנים התייגע לדעת מהי האמת ו – 7 שנים נוספות יגע להכניס את האמת ללבו. נודע במידת ענוותנותו, אהב כל יהודי וכאשר זוגתו העירה לו על שהוא מחבב את כולם ואינו מעניק קדימה לבניו, השיב כי עבד בזיעת אף להגיע למידה זו. הדריך את חסידיו לעמול על שבירת המידות הרעות שראשיתן הוא השקר, להתרחק ממידת הגאווה כי ממנה נמשכת מרה שחורה ועצבות, להתפלל בהשכמה לפני שהעולם מתמלא בדברי שטות והבל וטרם שהפה ידבר דברי הבאי, להתמיד בלימוד וללמוד בקביעות בספר הרמב"ם הלכות דעות ובספר "חובת הלבבות". הדריך גם ילדים קטנים להתרחק מן השקר והזהיר את בניו להתפלל כל שעה 'ריבונו של עולם נחני בדרך אמת'.
השיא את בתו לר' שמואל [אב"ד קלניבלאט] ובנו (ר' משה) כיהן כאב"ד בעיירה סלאוויטא והניח את היסוד ל"דפוס סלאוויטא" בו הדפיסו רק ספרי קודש.
שנים אחדות טרם פטירתו נהג להתענות ולהתפלל באריכות בי' אלול. בשנת ה'תקנ"א החל במסע לארץ ישראל אולם בהגיעו לעיר שפטיבקה חלה וביום שישי השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• גבעת פנחס
• מד
רש פינחס (ק)
• נופת צופים (ק)

התמונה באדיבות ר' חנוך קיי