חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
משה רבנו
תאריך הילולא: ז' אדר מקום קבורה: ירדן
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:w
הר נבו
"ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור, ולא-ידע איש את קברתו עד היום הזה" (דברים ל"ד/ו').
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: עמרם.
אמו: יוכבד.
אשתו: צפורה.
בניו: אליעזר וגרשום.
אחיו: אהרן הכהן.
אחותו: מרים (בעלה כלב).
סבא: קהת (מצד אביו), לוי (מצד אמו).
סבתא: אתה (מצד אמו).

בעקבות גזירת פרעה להשליך ליאור את התינוקות הזכרים פרש עמרם מאשתו, אולם למרים (בתו) ניתנה רוח נבואה כי עתידה אמה להוליד בן שיושיע את ישראל ואמרה לאביה כי גזרתו קשה משל פרעה היות ופרעה גזר על הזכרים ואילו על-ידי פרישתו הגזירה הינה גם על הנקבות. עמרם נשא את יוכבד לאישה בשנית ובהיותה בגיל 130 ביום ז' לחודש אדר 'ותהר האשה ותלד בן, ותרא אתו כי-טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים; ולא-יכלה עוד הצפינו ותקח-לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את-הילד ותשם בסוף על-שפת היאר; ותתצב אחתו מרחוק, לדעה מה-יעשה לו; ותרד בת-פרעה לרחוץ על-היאר ונערותיה הולכות על-יד היאר, ותרא את-התבה בתוך הסוף ותשלח את-אמתה ותקחה; ותפתח ותראהו את-הילד והנה-נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה; ותאמר אחותו אל-בת-פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות, ותניק לך את-הילד; ותאמר-לה בת-פרעה לכי, ותלך העלמה ותקרא את-אם הילד; ותאמר לה בת-פרעה היליכי את-הילד הזה והניקהו לי ואני אתן את-שכרך, ותקח האשה הילד ותניקהו; ויגדל הילד ותביאהו לבת-פרעה ויהי-לה לבן, ותקרא שמו משה ותאמר כי מן-המים משיתיהו' (שמות ב'/ב'-י').
'ויגדל משה [אמר ר' יהודא ברבי אלעאי...שמינהו פרעה על ביתו]. ויצא אל-אחיו וירא בסיבלותם, וירא איש מצרי מכה איש-עברי מאחיו; ויפן כה וכה וירא כי אין איש [עתיד לצאת ממנו שיתגייר - רש"י], ויך את-המצרי ויטמנהו בחול... וישמע פרעה את-הדבר הזה ויבקש להרוג את-משה, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ-מדין' (שמות ב'/י"א-ט"ו).
הציל את בנות רעואל [יתרו] כהן מדין, נשא לאישה את בתו (צפורה) 'ומשה היה רועה את-צאן יתרו חותנו כהן מדין, וינהג את-הצאן אחר המדבר ויבוא אל-הר הא-להים חורבה; וירא מלאך י-הוה אליו בלבת-אש מתוך הסנה... ויאמר משה אסורה-נא ואראה את-המראה הגדול הזה, מדוע לא-יבער הסנה; וירא י-הוה כי סר לראות, ויקרא אליו א-להים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני... ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל הא-להים... ויאמר משה אל הא-להים מי אנכי כי אלך אל-פרעה, וכי אוציא את-בני ישראל ממצרים' (שמות ג'/א'-י"א).
'ויען משה ויאמר והן לא-יאמינו לי ולא ישמעו בקולי... ויאמר אליו י-הוה מזה בידך, ויאמר מטה; ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו; ויאמר י-הוה אל-משה שלח ידך ואחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו... ויאמר י-הוה לו עוד הבא-נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו, ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג; ויאמר השב ידך אל-חיקך וישב ידו אל-חיקו, ויוציאה מחיקו והנה-שבה כבשרו... ויאמר משה אל י-הוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל-עבדך, כי כבד-פה וכבד לשון אנכי... ויאמר בי אדני, שלח-נא ביד-תשלח; ויחר-אף י-הוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי-דבר ידבר הוא... ודיבר-הוא לך אל-העם, והיה הוא יהיה-לך לפה...' (שמות ד'/א'-ט"ז).
'ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל-פרעה כה-אמר י-הוה א-להי ישראל שלח את-עמי ויחגו לי במדבר' (שמות ה'/א').
'ויעש משה ואהרן, כאשר צוה י-הוה אותם כן עשו; ומשה בן-שמונים שנה... בדברם אל-פרעה' (שמות ז'/ו'-ז') 'ויאמר משה אל-העם אל-תיראו התיצבו וראו את-ישועת י-הוה אשר-יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את-מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד-עולם; י-הוה ילחם לכם, ואתם תחרישון... ויט משה את-ידו על-הים ויולך י-הוה את-הים ברוח קדים עזה כל-הלילה וישם את-הים לחרבה, ויבקעו המים... ויט משה את-ידו על-הים וישב הים לפנות בוקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו, וינער י-הוה את-מצרים בתוך הים... וירא ישראל את-היד הגדולה אשר עשה י-הוה במצרים וייראו העם את י-הוה, ויאמינו בי-הוה ובמשה עבדו' (שמות י"ד/י"ג-ל"א).
'ויאמר משה לחותנו, כי-יבוא אלי העם לדרוש א-להים; כי-יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את-חוקי הא-להים ואת-תורותיו... וישמע משה לקול חותנו, ויעש כל אשר אמר; ויבחר משה אנשי-חיל מכל-ישראל ויתן אותם ראשים על-העם... ושפטו את-העם בכל-עת, את-הדבר הקשה יביאון אל-משה וכל-הדבר הקטון ישפוטו הם' (שמות י"ח/ט"ו-כ"ו).
'ומשה עלה אל הא-להים, ויקרא אליו י-הוה מן-ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל... ויאמר י-הוה אל-משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם-בך יאמינו לעולם... וירד י-הוה על-הר סיני אל-ראש ההר, ויקרא י-הוה למשה אל-ראש ההר ויעל משה' (שמות י"ט/ג'-כ') 'ויעמד העם מרחוק, ומשה ניגש אל-הערפל אשר-שם הא-להים' (שמות כ'/י"ז). 'וניגש משה לבדו אל י-הוה... ויאמר י-הוה אל-משה עלה אלי ההרה והיה-שם, ואתנה לך את-לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם; ויקם משה ויהושע משרתו... ויעל משה אל-ההר, ויכס הענן את-ההר; וישכון כבוד י-הוה על-הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל-משה ביום השביעי מתוך הענן... ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל-ההר, ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה' (שמות כ"ד/ב'-י"ח), 'ויתן אל-משה ככלותו לדבר אתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע א-להים' (שמות ל"א/י"ח) 'ויהי כאשר קרב אל-המחנה וירא את-העגל ומחולות, ויחר-אף משה וישלך מידיו את-הלוחות וישבר אותם תחת ההר; ויקח את-העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר-דק, ויזר על-פני המים וישק את-בני ישראל... וישב משה אל י-הוה ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב; ועתה אם-תשא חטאתם, ואם-אין מחני נא מספרך אשר כתבת' (שמות ל"ב/י"ט-ל"ב) 'ומשה יקח את-האהל ונטה-לו מחוץ למחנה הרחק מן-המחנה וקרא לו אהל מועד, והיה כל-מבקש י-הוה יצא אל-אהל מועד אשר מחוץ למחנה... ודיבר י-הוה אל-משה פנים אל-פנים כאשר ידבר איש אל-רעהו... ויאמר, הראני נא את-כבודך... ויאמר לא תוכל לראות את-פני... והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, ושכותי כפי עליך עד-עברי; והסירותי את-כפי וראית את-אחורי, ופני לא יראו' (שמות ל"ג/ז'-כ"ג).
'ויאמר י-הוה אל-משה פסול-לך שני-לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על-הלוחות את-הדברים אשר היו על-הלוחות הראשונים אשר שברת... ויפסול שני-לוחות אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל-הר סיני כאשר צוה י-הוה אותו, ויקח בידו שני לוחות אבנים... ויהי שם עם י-הוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה... ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד-משה ברדתו מן-ההר ומשה לא-ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו; וירא אהרן וכל-בני ישראל את-משה והנה קרן עור פניו, וייראו מגשת אליו... ויכל משה מדבר אתם, ויתן על-פניו מסוה; ובבא משה לפני י-הוה לדבר אתו יסיר את-המסוה עד-צאתו, ויצא ודבר אל-בני ישראל את אשר יצוה' (שמות ל"ד/א'-ל"ד)
.
'וילך משה, וידבר את-הדברים האלה אל-כל-ישראל; ויאמר אלהם בן-מאה ועשרים שנה אנכי היום לא-אוכל עוד לצאת ולבוא, וי-הוה אמר אלי לא תעבר את-הירדן הזה' (דברים ל"א/א'-ב').
'ויכתוב משה את-השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את-בני ישראל; ויצו את-יהושע בן-נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את-בני ישראל אל-הארץ אשר-נשבעתי להם, ואנכי אהיה עמך' (דברים ל"א/כ"ב-כ"ג)
.
במנחה של שבת קודש שנת ב'תפ"ט 'ויעל משה מערבות מואב אל-הר נבו ראש הפסגה אשר על-פני ירחו, ויראהו י-הוה את-כל-הארץ... וימת שם משה עבד י-הוה בארץ מואב על-פי י-הוה; ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור, ולא-ידע איש את קברתו עד היום הזה; ומשה בן-מאה ועשרים שנה במותו, לא-כהתה עינו ולא-נס לחה; ויבכו בני ישראל את-משה בערבות מואב שלשים יום...' (דברים ל"ד/א'-ח')
'ולא-קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו י-הוה פנים אל-פנים' (דברים ל"ד/י').

לעילוי נשמת
יהושע יחזקאל בן יצחק ז"ל
שיום פטירתו חל בז' אדר ראשון ה'תשע"ו
נטמן בבית החיים ברמת השרון
ת.נ.צ.ב.ה.