חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי שלמה גאנצפריד
תאריך הילולא: כ''ח תמוז מקום קבורה: אוקראינה
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

אוז'הורוד [אונגוואר]
(בסמוך לציון אביו).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes

אביו: ר' יוסף.
מורו: ר' צבי הירש חריף.

נולד בשנת ה'תקס"ד בעיירה אונגוואר [בעבר הייתה בהונגריה כיום באוקראינה]. בהיותו בגיל 8 נפטר אביו ור' צבי הירש העליר (הירשלי חריף) אשר כיהן כאב"ד בעיירה אונגוואר שימש לו כמורה וכאב. לאחר נישואיו עסק במסחר ביין, בגיל 30 הוציא לאור את ספרו "קסת הסופר" ור' משה (בעל ה"חתם סופר") פקד על כל תלמידיו שלא יתנו רשות וכתב קבלה לשום סופר סת"ם אלא אם יהיה בקי בספר הנ"ל. לאחר שירד מנכסיו נעתר להפצרת רבו (ר' צבי חריף) והחל לכהן כאב"ד בעיר ברעזוויץ, לאחר מכן עבר לכהן כראב"ד באונגוואר. מיעט לדבר דברי חולין, התמיד בלימוד התורה, השיב לשאלות אשר הופנו אליו מכל קצוות תבל ולאחר שהוציא לאור את ספרו "קיצור שולחן ערוך" בשנת ה'תרכ"ד התפרסם במיוחד בקרב המון העם. כאשר החל הפילוג בין יהודי הונגריה בשנת ה'תרכ"ט התחבר אל החברה "שומרי הדת" ויצא נגד הרפורמים.
לעת זקנתו החמירה מחלתו עד שלא היה בכוחו לרדת ממיטתו. בליל שבת קודש שנת ה'תרמ"ו התפלל בדעה צלולה, קידש על כוס היין והתאונן כי אפסו כוחותיו. לאחר שבני ביתו נכנסו לחדרו ירד ממיטתו נטל את ידיו, קרא "שמע ישראל" ומייד השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אהלי שם: על שמות אנשים ונשים
• אפריון: פירושי התורה ודרושים בדברי אגדה.
• כללים בחכמת האמת: פירוש על "הזוהר".
• לחם ושמלה: הלכות נידה, טבילה ומקוואות.
• לשון הזהב: כללי דקדוק בעברית.
• פני אדם: הערות והשגות על הספר "חיי אדם".
• פני שלמה: חידושי מסכת בבא בתרא.
• קיצור שולחן ערוך (ק)
• קסת הסופר: על הלכות כתיבת סת"ם ומגילת אסתר.
• שם שלמה: על סוגיות הש"ס.
• תורת זבח: על הלכות שחיטה וטריפות

תמונות הציונים באדיבות
רבה לשעבר של אונגוואר ומחוז הקרפאטים הרב מנחם מענדל טייכמן