חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי שמעון בן אלעזר
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysd
ישנן שתי דעות בנוגע למקום קבורתו:
לדעה אחת – בטבריה: שדרות אליעזר קפלן.
מצדו הימני של כביש 90 ביציאה מטבריה לכיוון צמח.
לדעה שנייה – בכפר סג'ור:
נכנסים לכפר סג'ור, לאחר 100 מטר פונים בכיכר שמאלה. ממשיכים כ – 1 קילומטר ובכיכר שוב פונים שמאלה, לאחר כ – 600 מטר פונים שמאלה וכעבור 100 מטר מגיעים לצומת T פונים ימינה ובכביש המתפצל ממשיכים בנתיב השמאלי, לאחר כ – 200 מטר פונים שמאלה, ממשיכים עוד כ – 200 מטר ושוב פונים שמאלה, לאחר כ – 430 מטר מגיעים לציון שבין עצי זית מימין לכביש
הציון בטבריההציון בכפר סג'ור
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikdes
אביו: ר' אלעזר איש ברתותא.
סבא: ר' יהודה (מצד אביו).
מוריו: ר' מאיר בעל הנס, ר' שמעון בר יוחאי [רשב"י].

נמנה על דור רביעי לתקופת התנאים.
התגורר בטבריה ונודע כתלמידו המובהק של רבי מאיר בעל הנס 'משרת רבי מאיר הייתי' (תלמוד ירושלמי מועד קטן פרק ג' הלכה א'). מלבד חכמתו הגדולה בתורה נודע כבקי בחכמת הרפואה, נהג להתנצח עם הכותים והצדוקים ותמיד ניצח אותם (תלמוד ירושלמי יבמות פרק א' הלכה ו'). לימד כלל חשוב בלימוד המקרא: במקום שישנן נקודות על האותיות, אם הכתב ללא נקודות מרובה מהנקוד, יש לדרוש את הכתב ואם הנקוד מרובה מן הכתב, יש לדרוש את הנקוד.
'מעשה ברבי שמעון בן אלעזר שבא ממגדל עדר מבית רבו והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הים. ראה אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו: ריקה כמה מכוער אתה שמא כל בני עירך מכוערין כמותך. אמר לו: מה אעשה לך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. כיון שידע רבי שמעון שחטא ירד מן החמור והיה משתטח לפניו אמר לו נעניתי לך מחול לי. אמר לו: איני מוחל לך עד שתאמר לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית. רץ אחריו שלושה מילין. יצאו אנשי העיר לקראתו. אמרו לו: שלום עליך רבי ומורי. אמר להם: למי אתם קוראין רבי? אמרו: למי שמטייל אחריך. אמר להם: אם רבי זה אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו: חס ושלום מה עשה לך? אמר להם: כך וכך עשה לי. אמרו לו: אף על פי כן מחול לו. אמר להם: הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כך. אותו היום נכנס רבי שמעון לבית המדרש הגדול שלו ודרש: לעולם יהא אדם רך כקנה ולא יהא קשה כארז' (אבות דרבי נתן פרק מ"א).
'תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: אם יאמרו לך זקנים סתור וילדים בנה, סתור ואל תבנה מפני שסתירת זקנים – בנין, ובנין נערים – סתירה, וסימן לדבר רחבעם בן שלמה' (תלמוד בבלי מגילה ל"א/ב').
'תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא לשמשני ואני נבראתי לשמש את קוני. מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ואני שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי שנאמר (ירמיהו ה') עונותיכם הטו' (תלמוד בבלי קידושין פ"ב/ב').
'משבטלה הטהרה נטלה את טעם [של פירות]' (משנה סוטה פרק ט' משנה י"ג).
'רבי שמעון בן אלעזר אומר כל עוף הקולט מן האוויר [מסורת הש"ס – 'שכשזורקין לו מאכל קולטו לתוך פיו ומקבלו מן האוויר'] טמא' (תלמוד בבלי חולין ס"ה/א').
'רבי שמעון בן אלעזר אומר אין [דין] גר תושב נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג' (תלמוד בבלי ערכין כ"ט/א').
'רבי שמעון בן אלעזר אומר כל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות כגון עבודת כוכבים ומילה עדיין היא מוחזקת בידם וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם' (תלמוד בבלי שבת ק"ל/א').
'רבי שמעון בן אלעזר אומר: אל תרצה את חברך בשעת כעסו ואל תנחמהו בשעה שמתו מוטל לפניו ואל תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו' (פרקי אבות ד'/י"ח).
'שבעה הבלים שאמר קהלת כנגד שבעה עולמות שאדם רואה. בן שנה דומה למלך נתון באיספקרפסטי והכל מחבקין ומנשקין אותו, בן שתיים ושלוש דומה לחזיר שפושט ידיו בביבין, בן עשר שנה קופץ כגדי, בן עשרים כסוס נהים משפר גרמיה ובעי אתתא, נשא אשה הרי הוא כחמור, הוליד בנים מעיז פניו ככלב להביא לחם ומזונות, הזקין הרי הוא כקוף' (קהלת רבה פרשה א'/ב').
'רבי שמעון בן אלעזר אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור' (תלמוד בבלי סוטה ל"א/א').