חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רב חננאל
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysde
טבריה: רחוב רבי חיים שפר.
מכביש 77 מכיוון טבריה עילית – ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. להמשיך עד הרמזור המהבהב הבא ולפנות שוב ימינה לרחוב יהודה הלוי, בכיכר לפנות ימינה ולאחר כ – 200 מטר, הציון בצד ימין.
מכביש 90 מכיוון מגדל – ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן  ובפניה ראשונה לפנות ימינה, להמשיך ישר עד הכיכר. מהכיכר ישר כ- 200 מטר הציון בצד ימין.
מכיוון צמח (מרחוב הבנים) – ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן ובפניה ראשונה לפנות ימינה, להמשיך ישר עד הכיכר. מהכיכר ישר כ- 200 מטר הציון בצד ימין.
(במקום גם: רב ברונא ורב יוחנן).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
בנו: ר' יושע.
מורו: רב.

נמנה על דור שני לאמוראים בבבל (עיראק).
חברו של האמורא רב ברונא.
כאשר שאלו את רב הונא בנוגע להלכה שפסק רבי יוסי בן המשולם, הפנה את שואליו לרב חננאל 'אתו שיילוה אמר להו הכי אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולם' (תלמוד בבלי בכורות כ"ד/ב').
התפרנס מכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות [סת"ם] 'רב חסדא אשכחיה לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב, אמר ליה ראויה כל התורה כולה ליכתב על פיך אלא כך אמרו חכמים: אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך - מכלל דמיושרין הן אצלו [שהיה רב חסדא בטוח שרב חננאל ידע את הכל בעל פה במלוא הבקיאות]' (תלמוד בבלי מגילה י"ח/ב').
'חד בר נש אובד לו תפילוי במועדא אתא לגבי רבי חננאל ושלחיה לגבי רבי אבא בר נתן אמר ליה הב לי תפילך וזיל כתוב לך' (תלמוד ירושלמי מועד קטן פרק ג' הלכה ד').