חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רב ברונא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
טבריה: רחוב רבי חיים שפר.
מכביש 77 מכיוון טבריה עילית – ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. להמשיך עד הרמזור המהבהב הבא ולפנות שוב ימינה לרחוב יהודה הלוי, בכיכר לפנות ימינה ולאחר כ – 200 מטר, הציון בצד ימין.
מכביש 90 מכיוון מגדל – ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן  ובפניה ראשונה לפנות ימינה, להמשיך ישר עד הכיכר. מהכיכר ישר כ- 200 מטר הציון בצד ימין.
מכיוון צמח (מרחוב הבנים) – ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן ובפניה ראשונה לפנות ימינה, להמשיך ישר עד הכיכר. מהכיכר ישר כ- 200 מטר הציון בצד ימין.
(במקום גם: רב חננאל ורב יוחנן).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzad
בנו: רבה.
מוריו: רב ושמואל.

נמנה על דור שני לאמוראים בבבל (עיראק).
חברו של רב חננאל ולמד יחד עמו אצל רב (תלמוד בבלי פסחים ק"ג/א').
למד גם אצל שמואל 'יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא [דשמואל] אמר ליה ר"א בר בי רב אמר שמואל הכי. אמר ליה אין. אמר ליה אחוי לי אושפיזיה אחוי ליה' (תלמוד בבלי עירובין ע"ד/א').
'רב יהודה שרא ליה לרב ברונא לזבוני חמרא... בחגתא דטייעי [לעכו"ם ביום שבו מתקבצין כל סוחרי העיר לאכול ולשתות ולחוג לשם עבודת כוכבים פלונית]' (תלמוד בבלי עבודה זרה י"א/ב').
'אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה דאדם גדול הוא ושמח במצוות זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא' (תלמוד בבלי ברכות ט'/ב').