חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רב אמי
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:way
טבריה: רחוב יוחנן בן זכאי.
מכביש 77 מכיוון טבריה עילית – ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. ברמזור המהבהב הבא לפנות שוב ימינה לרחוב יהודה הלוי. בכיכר ראשונה שמאלה לרחוב יוחנן בן זכאי, להמשיך ישר עד לחניון בצד ימין, מולו הציון.
מכביש 90 מכיוון מגדל – ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן  ובפניה ראשונה לפנות ימינה לרחוב יוחנן בן זכאי להמשיך ישר, הציון בצד ימין.
מכיוון צמח (מרחוב הבנים) – ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן וכנ"ל
(בסמוך הציונים של: רבי אליעזר בן הורקנוס, הרמב"ם, השל"ה, רבי אלעזר בן ערך, רב אסי, רבי דוד מימון הנגיד, רבי יהושע בן חנניא, רבן יוחנן בן זכאי, רבי יוסי הכהן, רבי מימון, רבי שמעון בן נתנאל).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tz
אביו: נתן.
בניו: ינאי ורב פנחס.
מוריו: ר' יוחנן ור' אושעיא ["אבי המשנה"].
מתלמידיו: ר' אבא בריה דר' חייא בר אבא, ר' זריקא.

אמורא מהדור השלישי לאמוראים, נולד בשנת ג'תתקפ"א לערך בבבל (עירק) למשפחת כוהנים.
בתלמוד ירושלמי מכונה גם "רבי אימי/אימא" (תלמוד ירושלמי גיטין פרק ב' הלכה ו').
עלה לארץ ישראל והתיישב בקיסריה. עבר להתגורר בטבריה ושקד על לימוד התורה. חברו ובן זוגו היה רב אסי, יחד הוסמכו להוראה ופעמים רבות מובאות הלכות בשם שניהם.
רבי יהודה נשיאה [השני] שלח את רבי חייא, רבי אסי ורבי אמי לעיירות בארץ ישראל לבדוק את מצב החינוך (תלמוד ירושלמי חגיגה פרק א' הלכה ז'). פעמים אחדות ליווה את ר' יהודה נשיאה [השני] לחמת גדר (תלמוד ירושלמי עבודה זרה פרק ב' הלכה ב').
'רבי אימי איתצד בסיפסיפה [במקום סכנה בידי גזלנים] אמר רבי יונתן יכרך המת בסדינו [היות והתייאש ממנו], אמר רבי שמעון בן לקיש אנא איזיל [ארדוף אחריהם] ומשיזיב ליה [והצילו]... זעיר בר חנינא איתצד בספסיפה סלק רבי אמי ורבי שמואל והצילו אותו' (תלמוד ירושלמי תרומות פרק ח' הלכה ד').
לאחר פטירת מורו (ר' יוחנן) בשנת ד'ל"ט לערך 'יתיב רבי אמי שבעה ושלשים [התאבל עליו כמו על קרובו]' (תלמוד בבלי מועד קטן כ"ה/ב') והחל לכהן כראש ישיבה. למרות ש'רב אמי ורב אסי דכהני חשיבי דארעא ישראל מיכף כייפו ליה לרב הונא' (תלמוד בבלי מגילה כ"ב/א') ולאחר פטירת רב הונא [ראש ישיבת סורא] נחשב לבעל הסמכות בדור. 'רב אמי ורב אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי וכל שעתא ושעתא הוו טפחי אעיברא דדשא ואמרי אי איכא דאית ליה דינא ליעול וליתי' (תלמוד בבלי שבת י'/א') 'רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר [13] בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי' (תלמוד בבלי ברכות ח'/א').
"דאגה בלב איש ישיחנה" (משלי י"ב) 'רבי אמי ורבי אסי חד אמר ישיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים' (תלמוד בבלי סנהדרין ק'/ב').
'אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוון' (תלמוד בבלי שבת נ"ה/א') ומכיון ש'אין מטריחין את הציבור יותר מדאי' אין גוזרין יותר משלש עשרה תעניות על הצבור (תלמוד בבלי תענית י"ד/ב').
לאחר פטירתו בשנת ד'ס"ח לערך ביקשו למנות את רבי אבהו לראש ישיבה אולם גם הוא נפטר ולא מונה ראש ישיבה במקומו.