חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
התנא רבי יוסי בן קיסמא
תאריך הילולא: כ''ו סיון מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes

מירון: בכביש 866 נכנסים לישוב מירון כ – 500 מטר עד למתחם ציון רשב"י ופונים ימינה.
(בסמוך ציוני:  רשב"י, רבי אלעזר, הלל הזקן, התנא רב המנונא סבא, רבי יוחנן הסנדלר, רבי יוסי בן אלעזר, רבי ייבא סבא, רבי יצחק, שמאי).

fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadik
בנו: ר' יוחנן.

תנא מהדור השלישי של התנאים.
היה גדול הדור בזמן רבי חנינא בן תרדיון, מאוד מקורב למלכות ותלמידים רבים נהרו ללמוד אצלו.
בזמן הגזירות על איסור לימוד תורה נמנה על המתונים שדרשו לא למרוד במלכות רומי 'כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו, אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת... לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול' (תלמוד בבלי עבודה זרה י"ח/א').
'שאלו תלמידיו את רבי יוסי בן קיסמא אימתי בן דוד בא אמר מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות. אמרו לו אין אנו מבקשין ממך אות אמר להם לכשייפול השער הזה ויבנה וייפול ויבנה וייפול ואין מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא. אמרו לו רבינו תן לנו אות אמר להם ולא כך אמרתם לי שאין אתם מבקשין ממני אות אמרו לו ואף על פי כן. אמר להם אם כך יהפכו מי מערת פמייס לדם ונהפכו לדם. בשעת פטירתו אמר להן: העמיקו לי ארוני שאין כל דקל ודקל שבבבל שאין סוס של פרסיים נקשר בו ואין לך כל ארון וארון שבארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן' (תלמוד בבלי סנהדרין צ"ח/א'-ב').
'אמר רבי יוסי בן קסמא: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום, אמר לי רבי, מאיזה מקום אתה, אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני, אמר לי: רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות, אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה, וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל: טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר: בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. בהתהלכך תנחה אותך, בעולם הזה. בשכבך תשמור עליך, בקבר. והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא. ואומר: לי הכסף ולי הזהב נאום י-הוה צב-אות' (אבות ו'/ט').