חברי MyTzadikהרשמה חינם!
רב הונא
תאריך הילולא: י''א תשרי מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה

טבריה: מכביש 77 (מכיוון טבריה עילית) - ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. רמזור ראשון להמשיך ישר עד הרמזור המהבהב לפנות ימינה לרחוב הירדן. בסוף רחוב הירדן לפנות שמאלה לרחוב ר' יהודה הלוי ולאחר כ – 200 מטר לפנות ימינה ושוב ימינה לרחוב ברנר,  לאחר כ – 300 מטר הציון בצד שמאל במעלה ההר. מכביש 90 (מכיוון מגדל) - ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן וכנ"ל. מרחוב הבנים (מכיוון צמח) - ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן וכנ"ל
(במקום גם: ר' המנונא סבא, ר' חזקיה, ר' חייא  ור' יהודה).

אביו: מר זוטרא.
בנו: רבה.
מוריו: רב ושמואל.

מיוחס לשבט יהודה בן אחר בן.
רבן של בני הגולה, דור שני של האמוראים. חי בבל בישוב שנקרא דרוקרת הסמוכה לסורא (תענית כ"א/ב'). היה עני מרוד ועסק בעבודת האדמה (כתובות ק"ה/א') והרבה בגמילות חסדים (תענית כ'/ב').
לאחר פטירת רב ושמואל מינו את ר' הונא כממלא מקומם לאחר שדנו במשך 3 שנים את מי למנות לסמכות התורנית העליונה בבבל, ר' הונא קבע את מושבו בעיר סורא.
נמנה בין חסידי בבל יחד עם רב חסדא, אליהם היו מגיעים לבקש שיתפללו לירידת גשמים (תענית כ"ג/ב'), בניגוד לחסידי ארץ ישראל – היו מפרסמים את הדבר.
ר' אסי כנהו "ראש לראשי המטות" (תלמוד ירושלמי חגיגה א'/ח') ואמר שאינו יכול להרים את ראשו בפניו (מועד קטן כ"ה/א').
רבא התפלל לזכות לחוכמת ר' הונא (מועד קטן כ"ח/א').
מסופר כי באחד הימים ראה אותו רב כשהוא חגור בחבל יושב ללמוד תורה. לשאלת רב לפשר הדבר, השיב כי לא היה לו במה לקנות יין לקידוש על כן משכן את אבנטו ובכסף רכש יין לקידוש. רב ברכו שיזכה לבגדים נאים, כלומר שיתעשר ולימים ברכתו נתקיימה.
אמר: 'הרגיל בנר הוויין ליה בנים תלמידי חכמים' (שבת כ"ג/ב').
בשנת ד'רכ"ז נפטר במיתת נשיקה (מועד קטן כ"ח/א') ור' אבא הספידו: ראוי היה רבינו שתשרה עליו שכינה אלא שאין שכינה שורה בחו"ל (מועד קטן כ"ה/א').