חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רבי חזקיה בר חייא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:
טבריה: רחוב ברנר.
מכביש 77 מכיוון טבריה עילית – ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. רמזור ראשון להמשיך ישר עד הרמזור המהבהב לפנות ימינה לרחוב הירדן. בסוף רחוב הירדן לפנות שמאלה לרחוב ר' יהודה הלוי ולאחר כ – 200 מטר לפנות ימינה ושוב ימינה לרחוב ברנר,  לאחר כ – 300 מטר הציון בצד שמאל במעלה ההר.
מכביש 90 מכיוון מגדל – ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן וכנ"ל.
מכיוון צמח (מרחוב הבנים) – ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן וכנ"ל  
הר' חיים ויטאל מביא בשם האריז"ל בסוף שער הגלגולים: "ושם בהר ההוא אשר שם קוברים מתיהם אנשי טבריה ויש שם אכסדרה אחת בנויה בג' כותלים וקורין אותה העולם מערת ר' חייא ובניו. ודע, כי באותם החלונות שיש בכותל הצפוני, שם קבורים ר' חייא ויהודה וחזקיה בניו. ורב המנונא סבא הנזכר תמיד בספר הזוהר. ורב הונא ריש גלותא שהיה בזמן רבינו הקדוש והעלו ארונו למערת ר' חייא, כנזכר בתלמוד".
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikd
אביו: ר' חייא.
אמו: יהודית.
אחיו (התאום): ר' יהודה.
אחיותיו: טוי ופזי [היו תאומות].
סבא: אבא (מצד אביו).
מתלמידיו: ר' יוחנן.

נולד בעיר כפרי (עיראק) בדור ראשון לאמוראים. 'יהודה וחזקיה תאומים היו אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה ואחד נגמרה צורתו לתחילת שבעה' (תלמוד בבלי יבמות ס"ה/ב').
עלה לארץ ישראל יחד עם אביו ואחיו [ר' יהודה] והתגורר בטבריה. 'כשנשתכחה תורה מישראל... עלו רבי חייא ובניו ויסדוה' (תלמוד בבלי סוכה כ'/א'). יחד עם אביו נסמך על שולחן רבי יהודה הנשיא 'יהודה וחזקיה בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא קמי רבי ולא הוו קא אמרי ולא מידי אמר להו אגברו חמרא אדרדקי כי היכי דלימרו מילתא כיון דאיבסום פתחו ואמרו אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל' (תלמוד בבלי סנהדרין ל"ח/א'), למרות דבריהם רבי יהודה הנשיא התייחס אליהם בכבוד גדול לאחר שאליהו הנביא גילה לו שר' חייא ובניו חשובים כמו האבות (תלמוד בבלי בבא מציעא פ"ה/ב').
יחד עם אחיו [ר' יהודה] כונה "אמוראי דמערבא" (תלמוד בבלי בבא בתרא ע"ה/א') ור' ינאי כינה אותם "הרובין" [הצעירים] (תלמוד ירושלמי חגיגה פרק ג' הלכה ד').
על אף גדולתו בתורה לא רצה לעשותה קרדום להתפרנס בה והיו בבעלותו שדות (תלמוד בבלי ביצה ט'/ב'), אמר כי על האב מוטלת החובה לדאוג לעתיד בניו 'כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות' (תלמוד בבלי קידושין ל'/ב').
סידר קובץ ברייתות "תנא דבי חזקיה" המכיל בעיקר מדרש הלכה (תלמוד בבלי שבת כ"ד/ב').
'אמר חזקיה בנו של רבי חייא למה נסמכה פרשה זו לפרשת קללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר אחת או שתיים שנאמר בפרשה זו חוץ מארבעים ותשע שנאמרו בתורת כהנים מיד הוריקו פניהם ואמרו מי יכול לעמוד באלו מיד קרא אותן משה והיה מפייסן... אף על פי שהיסורין הללו באין עליכם יש לכם עמידה לכך נאמר אתם נצבים היום כולכם' (מדרש תנחומא נצבים א').
'אמר חזקיה אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים לבו כבשר' (תלמוד בבלי סוטה ה'/א').
'חמי טבריא חזקיה אמר אין נוטלין מהם לידים אבל מטבילין בהן הידים' (תלמוד בבלי חולין ק"ו/א').
'תני דבי חזקיה מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלה סנהדרי... דין ארבע מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה דורסתו מי שנתחייב שריפה או נופל בדליקה או נחש מכישו מי שנתחייב הריגה או נמסר למלכות או ליסטין באין עליו מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי' (תלמוד בבלי סנהדרין ל"ז/ב').
נקבר משמאל לאביו (ר' חייא) במערה בטבריה (תלמוד בבלי מועד קטן כ"ה/א').