חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
רב המנונא סבא
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:ways
לדעה אחת טבריה: רחוב ברנר.
מכביש 77 מכיוון טבריה עילית – ברמזור הראשון, לאחר מטרים ספורים הכביש מתפצל לשני נתיבים, יש להיצמד לנתיב הימני לרחוב יהודה הנשיא ולהמשיך ישר עד לרמזור המהבהב לרחוב אלחדיף. רמזור ראשון להמשיך ישר עד הרמזור המהבהב לפנות ימינה לרחוב הירדן. בסוף רחוב הירדן לפנות שמאלה לרחוב ר' יהודה הלוי ולאחר כ – 200 מטר לפנות ימינה ושוב ימינה לרחוב ברנר,  לאחר כ – 300 מטר הציון בצד שמאל במעלה ההר.
מכביש 90 מכיוון מגדל – ברמזור להמשיך ישר לרחוב הירדן וכנ"ל.
מכיוון צמח (מרחוב הבנים) – ברמזור לפנות שמאלה לרחוב הירדן וכנ"ל
(במקום נקברו גם רב הונא ריש גלותארבי חייא ושני בניו של רבי חייא-רבי חזקיה ורבי יהודה).
לדעה שנייה מירון: במערה הנמצאת מימין לכביש 866 בעיקול הכביש הנמצא כ – 350 מטר למגיעים מכיוון מירון.
הרב חיים ויטאל מביא בשם האריז"ל בסוף שער הגלגולים: "ושם בהר ההוא אשר שם קוברים מתיהם אנשי טבריה ושם יש אכסדרה אחת בנויה כג' כתלים וקורים אותה מערת ר' חייא ובניו ודע כי באותם חלונות שיש בכותל הצפוני שם קבורים ר' חייא ויהודה וחזקיה בניו ורב המנונא סבא הנזכר תמיד בספר הזהר ורב הונא ריש גלותא שהיה בזמן רבינו הקדוש והעלו ארונו למערת ר' חייא כנזכר בתלמוד".
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik
בנו: הינוקא מכפר סכנין.

נולד בבבל (עיראק) ונמנה על דור שלישי לתנאים בסוף תקופת בית המקדש השני.
שקד על לימוד התורה עם אביו.
מכונה גם "רב המנונא סבא קדמאה", מוזכר פעמים רבות בספר ה"זוהר" הקדוש וכמו שכתוב ברמ"ז פרשת בראשית דף ו' ובמקומות נוספים בחינתו הוא על דרך בחינת משה רבינו קודם חטא העגל.
כל ערב שבת טבל בנהר, לאחר טבילתו נהג לשבת רגע אחד וכאשר הרים את עיניו לשמים שמח בראותו את שמחת המלאכים העולים ויורדים בשמים. ידע לתקן את העולם על ידי תקיעות השופר בראש השנה. נהג להזמין את האושפיזין לסוכה 'רב המנונא סבא כד הוה עייל לסוכה הוה חדי וקאים על פתחא דסוכה מלגאו ואמר נזמן לאושפיזין' (זוהר פרשת אמור). קבע כי אין להניח תפילין בחול המועד 'אינון תפילין דקודשא בריך הוא מנח לון... תפילין דרישא ימים טובים. תפילין דדרועא חולו של מועד... ובגין כך באלין יומין דאינון תפילין דמארי עלמא אסור לאנחא שאר תפילין' (זוהר על שיר השירים פרק א') וכן מי שמקפיד לעצום עיניים בשעת תפילת העמידה או להשפילן לארץ זוכה לראות פני שכינה לפני פטירתו. 'כד הוה רב המנונא סבא בעי לצלאה צלותיה [כאשר רצה להתפלל] אמר לבעל החוטם אני מתפלל לבעל החוטם אני מתחנן' (אדרא רבא).
בעת שנכלא בארמון המלך יחד עם חבריו, הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא להצילו ולאחר שאליהו הנביא הוציאם והוליכם לבקעת אונו, הביא לפניהם לחם ומים היות ולא אכלו שלושה ימים ונישאר לצידו משך כל אותו יום.
עמד בראש ישיבה בבבל אך לא ידעו ולא הכירו בערכו. כשהיו לומדים ממנו החברים סודות החכמה היה מסדר תחילה לפניהם פרק של ענייני סכלות [זיו הזהר – חכמות הטבע, כידוע שיש 7 חכמות ולעומת חכמת התורה הן נחשבות לסכלות] כדי שתבוא תועלת להחכמה על ידי הסכלות (זוהר פרשת וילך) וטען כי העולם הינו כמו כדור והיצורים שונים ממקום אחד למשנהו משינוי האוויר.
כשהיה רואה ספר תורה עמד מלפניה ואמר מפני שיבה תקום (זוהר פרשת קדושים). נהג לברך: "קודשא בריך הוא יפקח עינוי [עיניו] עלך" והפתיחה שלו לספר הזוהר המובאת בהקדמה נקראת בפי המקובלים "אותיות דרב המנונא סבא".
לעת זקנותו החליט לעלות לארץ ישראל ו'תלמידיו הרהרו שאולי עושה זאת בעבור איזו הטבה של עולם הזה ולכך היה רב המנונא מתרץ שעושה זאת רק משום שנתמעטו כוחותיו ואין ביכולתו עוד לנהג ישיבה כי מרגיש בעצמו שקרוב קיצו' (זיו הזהר – תהילים קל"ה). 'עלה רב המנונא לארץ ישראל עלו עמו 12 בני הישיבה שלו. אמר להם מה שאני הולך לדרך הזה לא בשביל עצמי אני עושה אלא להחזיר שם הפיקדון לבעליו' (זוהר פרשת האזינו).
התגורר בכפר סכנין 'רבי אלעזר ורבי אבא ורבי יוסי כאשר הלכו לראות אותו העלם בנו של רב המנונא סבא' (זוהר תהלים א').
לאחר פטירתו נגלה לתנאים וגילה להם סודות בתורה.
מספריו:
•    ספרא דרב המנונא סבא