חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
צפורה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:wa
טבריה: קבר האמהות ברחוב השומר 1.
מכביש 90 מכיוון מגדל פונים ימינה ומרחוב הבנים ממשיכים ישר ברמזור לרחוב אלחדיף. עולים במעלה הכביש עד לרחוב אוהל יעקב ופונים שמאלה לרחוב נייברג. לאחר הרמזור ממשיכים ישר ונכנסים לרחוב השומר עוברים את מלון המלך שלמה בצד ימין ומגיעים לתחילת הרחוב מצדו השמאלי בצמוד לבניין מגורים יש פניה שמאלה לציון.
על פי הידוע הקיר עומד על מערת הציונים הקדושים.
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzadikde
אביה: יתרו.
בעלה: משה רבינו.
בניה: גרשום ואליעזר.
סבא: רעואל (מצד אביה).

'כל מי שהוא רואה אותה היה מודה בנויה, צפורה צפו וראו מה נאה. כונתה "אשה כושית" מה כושי משונה בעורו כך צפורה משונה בנויה יותר מכל הנשים נוחה בנויה ונוחה במעשיה' (ספרי בהעלותך צ"ט). 'ולמה נקרא שמה צפורה שטיהרה הבית כציפור' (שמות רבה פרשה א'/ל"ב).
'שהיתה צפורה נאה בילדותה ונאה בזקנותה... כושית בעניות וכושית במלכות ומנין אתה אומר בשביל כך לקחה משה תלמוד לומר כי אשה כושית לקח' (מדרש הגדול במדבר י"ב/א'). 'וכד חכים רעואל דערק משה מן קדם פרעה טלק יתיה לגובא והות צפורה ברתיה דבריה מפרנסא יתיה בסיתרא בזמן עשרתי שנין' (תרגום יונתן שמות ב'/כ"א). 'ויהי מקץ עשר שנים אמרה אל אביה נשלח ונראה אם מת הוא או חי ואביה לא ידע כי היא כלכלתו ויען רעואל הנהיה כדבר הזה להעצר גבר עשר שנים ולא יאכל ויחיה? ותען צפורה לאמר הלא שמעת כי א-להי העברים גדול ונורא הוא ומפליא להם בכל עת וישלח אל הבור ויציאהו ויגלחהו ויאכל לחם' (ילקוט שמעוני שמות קס"ח), "ויתן את-צפורה בתו למשה" (שמות ב'/כ"א).
'ותלך צפורה בדרכי בית ישראל לא חסרה דבר מהצדקות שרה רבקה רחל ולאה ותהר בן ותקרא את שמו גרשם רק לא מלה את בשר ערלתו' (ילקוט שמעוני שמות קס"ח). 'ותלד בן לא נאמר בה ותהר לפי שהיתה בחורה ולא היתה נראית מעוברת' (מדרש לק"ט שמות ב'/כ"ב).
כאשר הקדוש ברוך הוא צווה את משה לשוב למצרים "ויקח משה את-אשתו ואת-בניו וירכיבם על-החמור וישב ארצה מצרים..." (שמות ד'/כ'). בדרך המלאך ביקש להרוג את משה על שלא מל את בנו [אליעזר] וצפורה הצילה אותו "ותיקח צפורה צור ותכרות את-ערלת בנה ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן-דמים אתה לי; וירף ממנו, אז אמרה חתן דמים למולת" (שמות ד'/כ"ה-כ"ו), הבינה שעל המילה בא להורגו ואמרה: חתני היה נרצח על דבר המילה (רש"י), 'דנצנץ בה רוח הקודש' (זוהר).
משה רבנו שמע לעצת אחיו [אהרן] והשאיר את צפורה ובניו במדיין 'אחר שלוחיה אחר שנפטרה ממנו בגט' (מכילתא יתרו א'/א'), 'ואת שני בניה מפני שהיא חינכה אותם בלעדיו קרא אותם התורה בניה ולא בניו' (זוהר).