חברי MyTzadikהרשמה חינם!
לצורך אימות אנושי יש לסמן
חנה ושבעת בניה
תאריך הילולא: לא ידוע מקום קבורה: ישראל
דרכי גישה
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:waysdes
צפת: בית החיים העתיק.
מרחוב האר"י יש לרדת במדרגות ולפנות שמאלה לכיוון מיקווה האר"י. לרדת במדרגות שמימין למקווה ולהמשיך ישר כ – 50 מטר, עד למערה מצד שמאל של השביל. בתוכה נמצאים הציונים.
(בסמוך הציונים של: רבי אברהם יחיאל פיש, רבנו בחיי אבן פקודה, הושע הנביא, רבי חיים טורר מטשרנוביץ, רבי יהודה שבתי רפאל ענתבי, התנא רבי יהושע בן חנניה, המקובל יוסף יהודה חכים, רבי יוסף קארו, רבי יעקב בירב, רבי יצחק מטולטשין, רבי מנשה קליין מאונגוואר, רבי משה אלשיך, רבי משה דוד אשכנזי, רבי עמרם רוזנבאום - חסידא).
fjrigjwwe9r0tbl_mysite_mytzadik:tzad
בזמן גזרות השמד שגזרו היוונים חנה ושבעת בניה נצטוו על ידי הקיסר להשתחוות לעבודת כוכבים (תלמוד בבלי גיטין נ"ז/ב'). מכונה גם מרים בת תנחום (איכה רבה א'/נ').
הבן הראשון אמר: כתוב בתורה (שמות כ'/ב') "אנכי ה' א-להיך" והרגו אותו.
הבן השני אמר: כתוב בתורה (שמות כ'/ג') "לא יהיה לך א-להים אחרים על פני" והרגו אותו.
הבן השלישי אמר: כתוב בתורה (שמות כ"ב/י"ט) "זובח לא-להים יחרם, בלתי לה' לבדו" והרגו אותו.
הבן הרביעי אמר: כתוב בתורה (שמות ל"ד/י"ד) "לא תשתחווה לא-ל אחר" והרגו אותו.
הבן החמישי אמר: כתוב בתורה (דברים ו'/ד') "שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד" והרגו אותו.
הבן השישי אמר: כתוב בתורה (דברים ד'/ל"ט) "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא הא-להים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" והרגו אותו.
הבן השביעי שהיה בגיל שנתיים וחצי אמר: כתוב בתורה (דברים כ"ו/י"ז-י"ח) "את ה' האמרת היום להיות לך לא-להים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה". נשבענו לה' שאין אנו מעבירין אותו באחר וגם הוא נשבע לנו שלא מעביר אותנו באומה אחרת. אמר לו קיסר: אחיך שבעו ימים ושבעו חיים וראו טובה, ואתה קטן ולא שבעת ימים ולא שבעת חיים ולא ראית טוב בעולם. השתחווה לצלם ואעשה בך טובות! אמר לו, כתיב בתורתנו (שמות ט"ו/י"ח) "ה' ימלוך לעולם ועד" ואומר (תהילים י'/ט"ז) "ה' מלך עולם ועד אבדו גויים מארצו". ואתם בטלים, ואויביו בטלים. בשר ודם, היום חי ולמחר מת. היום עשיר ולמחר עני. אבל הקדוש ברוך הוא – חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים.
הקיסר ניסה לשכנעו להשתחוות למראית עין על ידי שיזרוק מטבע על הרצפה ויתכופף להרימו אך הבן לא הסכים והשיב: חבל עליך, קיסר! מה אם אתה מתיירא מבני אדם שכמותך, אני לא אתיירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא א-להי עולם? אמר לו הקיסר... מפני מה ה' אינו מציל אתכם מידי כמו שהציל לחנניה מישאל ועזריה? השיב הבן: חנניה, מישאל ועזריה כשרים היו... אבל אתה אינך הגון ואנחנו נתחיבנו מיתה לשמים, אם אין אתה הורגנו הרבה הורגים יש למקום. הרבה דובים, הרבה זאבים ואריות ונחשים ונמרים ועקרבים שיפגעו בנו ויהרגונו. אלא לבסוף הקדוש ברוך הוא, הוא עתיד לפרוע ממך את דמינו, מיד גזר עליו והרגו.
כאשר הוציאוהו להורג אמרה חנה – לכו ילדי ואמרו לאברהם אבינו אתה עקדת מזבח אחד. אמנו בנתה שבעה מזבחות והעלתה שבעה בנים ביום אחד. אתה ניסיון, ואני מעשה.
כעבור ימים אחדים עלתה לגג ונפלה ומתה. יצאה בת קול ואמרה "אם הבנים שמחה".
כתב על כך הרמ"ע מפאנו [המקובל רבי מנחם עזריה] כי חנה הייתה גלגול של אמתלאי בת כרנבו [אמו של אברהם אבינו] אשר הסכימה להקריב את בנה (אברהם אבינו) על האש ועל כן היה עליה להקריב את בניה.